Ochrana osobných údajov

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV


udelený v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane OÚ“ v príslušných slovesných tvaroch).


Dotknutá osoba, vypĺňajúca online objednávku/kontaktný formulár s potvrdením tohto súhlasu súhlasí s tým, aby spoločnosť Asex, s. r. o., IČO: 47016418, so sídlom J. Alexyho 4606/9, 036 01 Martin, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.vetraniearekuperacia.sk s online objednávkou „Objednávka“, formulár „Registrácia zákazníka“ a „Kontaktný formulár“ získala základné kontaktné údaje dotknutej osoby na účely kontaktovania dotknutej osoby a spracúvala jej osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko a ďalšie kontaktné údaje a údaje, ktoré majú alebo môžu mať povahu osobných alebo osobnostných charakteristík a využívala nevyhnutný súbor spracovateľských operácií slúžiaci na dosiahnutie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, uchovávanie a likvidácia.


Prevádzkovateľ webovej stránky prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby


nebude nikde zverejňovať, nikomu poskytovať ani sprístupňovať. Prevádzkovateľ webovej stránky ďalej informuje dotknutú osobu, že platnosť tohto súhlasu je do 30 dní od udelenia tohto súhlasu. Dôkaz o udelenom súhlase so spracúvaním osobných údajov bude v elektronickej podobe archivovaný do 30 dní od udelenia tohto súhlasu.


Poučenie o právach dotknutej osoby:


Tento súhlas je dotknutou osobou udeľovaný slobodne a dobrovoľne a je ho možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu, prípadne uplatnenie práv dotknutej osoby, je možné vykonať formou písomnej žiadosti adresovanej na sídlo prevádzkovateľa webovej stránky. V prípade uplatnenia práva žiadosťou zaslanou elektronickou poštou, sa táto žiadosť považuje za podanú, ak bude následne doručená prevádzkovateľovi webovej stránky aj písomne najneskôr do piatich dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou.


Dotknutá fyzická osoba má na základe § 28 Zákona o ochrane OÚ právo od prevádzkovateľa webovej stránky na základe písomnej žiadosti vyžadovať:


 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu ustanovenom
 • Zákonom o ochrane OÚ,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ webovej stránky získal osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.


Dotknutá osoba potvrdením tohto súhlasu prehlasuje, že:


 • jej boli prevádzkovateľom webovej stránky poskytnuté všetky relevantné informácie o spracúvaní osobných údajov, predovšetkým v rozsahu § 15 ods. 1 Zákona o ochrane OÚ.
 • poskytuje osobné údaje o svojej osobe a že si je vedomá, následkov, ak poskytne osobné údaje inej dotknutej osoby bez jej predchádzajúceho súhlasu.
 • si je vedomá, že do informačného systému prevádzkovateľa kontaktného formulára môže poskytnúť len pravdivé, správne a úplné osobné údaje.


Za nepravdivosť, neúplnosť a neaktuálnosť osobných údajov zodpovedá dotknutá osoba. Dotknutá osoba je vždy povinná oznámiť prevádzkovateľovi webovej stránky aktuálne osobné údaje.